tamborí arquitectes

PREE 5000: Programa de rehabilitació energètica d’edificis

pree 5000 rehabilitacion energetica

PREE 5000: Programa de rehabilitació energètica d’edificis

Què és el PREE 5000?

El PREE 5000 és el Programa de Rehabilitació Energètica d’Edificis té com a objectiu impulsar la sostenibilitat de l’edificació existent en municipis de repte demogràfic brindant ajudes econòmiques per a la millora de l’eficiència energètica de la vivenda i edificis en poblacions de menys de 5.000 habitants.

El PREE 5000 pretén promoure actuacions sostenibles basades en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l’eficiència energètica en la il·luminació, entre altres.

A continuació, us comptem les dades més importants de la resolució de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Actuacions subvencionables

Les tipologies d’actuació subvencionables seran les següents:

· Tipologia 1: Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica

· Tipologia 2: Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

– Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.

– Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

– Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

– Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en els tres subapartats anteriors.

– Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

· Tipologia 3: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

La descripció i particularitats de cadascuna d’aquestes actuacions s’especifiquen en l’annex de la present resolució

Estan incloses en cadascuna de les tipologies enumerades i es duran a terme en edificis destinats a un o diversos dels següents usos:

– Edificis d’habitatge unifamiliar.

– Edificis de tipologia residencial col·lectiva de la vivenda.

– Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran enquadrar en una de les següents opcions:

· Opció A: Incentius destinats a intervencions en edificis complets existents, incloses els habitatges unifamiliars.

· Opció B: Incentius destinats a intervencions sobre una o diverses vivendes o locals del mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d’un edifici existent.

Quantía del PREE 5000:

· La quantia de l’ajuda serà la suma de l’Ajuda Base i de l’Ajuda Addicional que poguera correspondre

· La quantia de l’Ajuda Base serà diferent si les actuacions es realitzen sota l’Opció A i/o l’Opció B i dependrà de la tipologia d’actuació (veure quadre resum d’ajudes).

Quantias costes subvencionables PREE 5000 Programa de rehabilitación energética de edificios

· L’Ajuda Addicional es graduarà en funció dels criteris, social, eficiència energètica i actuació integrada.

Costos subvencionables:

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d’aquest Programa, i que s’indiquen en l’article 5 de la convocatòria d’ajudes per a cadascuna de les tipologies d’actuació anteriors, i els que es relacionen a continuació:

· Els honoraris professionals satisfets per a l’elaboració, pel tècnic competent, del certificat d’eficiència energètica previst en el Reial decret 235/2013.

· Els costos de gestió de sol·licitud de l’ajuda.

· Els costos de la redacció dels projectes tècnics.

· Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.

· Els costos d’execució de les obres i/o instal·lacions.

· La inversió en equips i materials efectuada.

· Els costos de redacció d’informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d’aquestes ajudes.

· Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.

· L’informe de l’auditor sobre el compte justificatiu, quan siga preceptiu.

· L’informe que acredite l’adequada realització de les actuacions objecte de l’ajuda emés per un organisme de control o entitat de control.

· Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d’actuació.

· La retirada de l’amiant, quan per motiu de l’actuació siga necessari retirar aquells productes de construcció que continguen amiant.

· Els costos per a implantar les mesures correctores que s’adoptaran per a complir els criteris de la «Guia per al disseny i desenvolupament d’actuacions concordes amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient», publicada pel Ministeri per a la Transició i el Repte Demogràfic.

· No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l’IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

Límits aplicables a tots els tipus d’actuacions subvencionables:

· Cost elegible mínim per sol·licitud: 10.000 €

· Cost elegible màxim per sol·licitud: 1.000.000 €

Terminis:

· Termini de presentació de sol·licitud: Des del 28/01/2022 fins al 31/12/2023.

· Inici dels projectes: A partir de la presentació de la sol·licitud.

· Període subvencionable de despeses: 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de les ajudes.

· Data màxima de justificació dels projectes: 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l’execució de les actuacions.

Per a més informació del PREE 5000 Programa de rehabilitació energètica:

En tamborí arquitectes dissenyem i realitzem projectes de rehabilitació de vivendas sota una perspectiva d’arquitectura sostenible, pensant en l’estalvi energètic i a generar espais confortables i saludables. Per a més informació contacta amb nosaltres ací.

Més Sostenibilitat:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

milivoj-kuhar-Te48TPzdcU8-unsplash

manny-becerra-NgdhrwAx0J8-unsplash

denys-nevozhai-izC9Yob6DGM-unsplash

matthew-henry-yETqkLnhsUI-unsplash

lance-anderson-QdAAasrZhdk-unsplash

amel-majanovic-r8r2I7FsaIE-unsplash

jeremy-cai-ucYWe5mzTMU-unsplash

chris-lawton-3Ik7xWYJv3U-unsplash

Parc Carmen Carpinterio Manises

El proyecto parque Carmen Carpintero, un espacio urbano diseñado para conjugar naturaleza y esparcimiento.

tadelakt tecnica sostenible

denys-nevozhai-JsdvKIcvAGo-unsplash

federica-bisso-i2lurccB0Mo-unsplash

takahiro-sakamoto-qW2F8rZGEWw-unsplash

arquitectura-paisatgisme-Moool-Gooood

Parc Manises

tambori-arquitectura-paisatgisme-landezine

nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash

pau-sayrol-kO2sWju5M6o-unsplash

clement-falize-dHJjlJcQ3RI-unsplash

angelique-emonet-TCMbTlzzaKs-unsplash

chuttersnap-nXJyZLBnyUQ-unsplash

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash